Semaltdan maslahatlar: Aldawçy e-poçta nädip dogry tapmaly?

Aldawçylar şübheli pidalardan ogurlamak üçin kezzap e-poçtalaryny has köp ulanýarlar. Aldawçylaryň köpüsi yzygiderli paş edilse-de, kezzaplar elmydama bir ädim öňe gidýän ýaly bolup, adamlary aldawyna çekmek üçin her zat ederler. Netijede, fişing e-poçtasyny hakyky e-poçta bilen tapawutlandyrmak käwagt gaty kyn. Emma kezzap e-poçtalarynyň umumylyklary bar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Maýkl Braun, balykçy e-poçta salgysynyň aşakdaky esasy alamatlaryny barlamagy teklip edýär:

Herekete başlamadyňyz

Lotereýa utandygyňyzy ýa-da işe alyş gullugynyň rezýumeňizi gözden geçirip, size iş berendigini görkezýän e-poçta alanyňyzda, bir mesele ýüze çykýar. Hiç haçan lotereýa bileti satyn almadyňyz ýa-da işe ýüz tutmadyňyz. E-poçta habarynyň kezzapdygyna ynanyp bilersiňiz.

E-poçta şahsy maglumatlaryňyzy soraýar

Aldawçylaryň şahsyýetlerden maglumat ogurlamak üçin ulanýan iň giň ýaýran usuly. Aldawçy e-poçta, köplenç iberilýän maksat bilen baglanyşykly bolmadyk maglumatlary soraýar. Mysal üçin, iş teklibi bilen aldawçy e-poçta, doglan senäňizi we bank maglumatlaryňyzy sorap biler. Hatda şahsyýetiňiziň subutnamasyny soramak üçin hasam gidip biler we bu şahsyýetnamanyň ýa-da pasportyň göçürmesini ibermegi aňladýar. Şeýle ýagdaýda durup, özüňize sorag bermeli: iş şertnamasyna gol çekmezden ozal haýsy kompaniýa bu jikme-jikliklere mätäç?

URL-de adaty bolmadyk domen ady bar

Aldawçylar elmydama pidalara anormallikler barada maglumatynyň ýoklugyna baglydyr. Bu ýagdaýda web sahypasynyň domenleriniň adyny bilmeýän şahsyýetleri nyşana alýarlar. DNS atlandyryş gurluşyna görä, islendik domeniň soňky bölegi iň maglumatlydyr. Help.paydayloans.com domen ady, paydayloans.com çaga domeni bolmagy ähtimal. Bu esasy domen ady, çaga domen adynyň soňunda peýda bolýar. Hakyky kompaniýalara meňzeýän aldawçylar paydayloans.com.scamdomain.com ýaly domen adyny düzerler. Şeýle domen ady paydayloans.com-dan gelip çykmazdy, sebäbi paydayloans.com düzülen domen adynyň çep tarapynda.

Erbet grammatika we baş harplary we dyngy belgilerini ýerliksiz ulanmak

Aldaw hatlarynyň köpüsi erbet ýazylýar, esasy we hünärsiz dili ulanýar, orfografiki ýalňyşlyklary bar we köplenç baş harplary we bildiriş belliklerini ýerliksiz ulanýar. Iş gözleýän adama iberilen kezzap e-poçta, iş beýanyna ýakyn sözleri ulanmaga synanyşyp biler, ýöne manysy bolmaz. Habar ýa-da düýbünden düzülen ýa-da manysyz bolar. Aldawçylykly iş teklipleri hem başarnygyňyzy gyzyklandyrmajak ýaly. Rol hakda köp jikme-jiklikler berip bilerler, ýöne iş üçin zerur hünär ussatlygy hakda gaty az maglumat berip bilerler.

E-poçta pul ibermegiňizi soraýar

Puluň haýsy çykdajylary (salgytlar, ýygymlar we ş.m.) ýapmak üçin edilendigi möhüm däl. Pul soraýan islendik e-poçta, elbetde, hiledir. Ilkinji e-poçta ulanyp, urulmagyňyzy unutmaň. Akylly aldawçylar pul soramazdan ozal size ynamyňyzy artdyrmaga synanyşarlar. Hile üçin ýykylma. Birinji ýa-da onunjy e-poçta bilen pul ibermegiňizi haýyş etseler-de, bu hiledir.

E-poçta hakda bir zat dogry duýulmasa, hakyky däl bolmagy gaty ähtimal. Alýan e-poçta habaryňyz belli bir derejede şübheli bolup görünýän bolsa, poçta ugrukdyrylan haýsydyr bir çäräni görmezlik we hakykylygyny çalt barlamak iň gowusydyr.

send email